Nursan, Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden olup çeşitli ülkelere ihracat yapmaktadır.
Nursan olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını, çalışma şeklimizin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere sağlıklı ve
mutlu bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şirketimiz operasyonlarımızla sınırlı kalmayan,
tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısı ile çevreye, çalışanlarına ve topluma saygılı bir üretim bizim için çok
önemli ve tedarikçilerimizle benzer bir yaklaşım geliştirmesi konusunda kendilerini teşvik ediyoruz.
Nursan Tedarik Zinciri Politikası (Politika) Nursan mal ve hizmet sağlayan tüm küresel tedarikçilerimizden
uymasını beklediğimiz çevresel, sosyal ve etik sorumlulukları tanımlıyor. Tedarikçilerimizin Politika'ya uymasını
ve Politika'yı çalışanlarına ve kendi tedarik zincirlerine iletmelerini bekliyoruz. Küresel tüm tedarikçi
sözleşmelerimiz Politika'yı içeriyor ve tedarikçilerimizi, Politika'ya uyan kuruluşlardan seçiyoruz.
Politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş
Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ulusal yasalar temel alınarak belirlenmiştir.


TEDARİKÇİLER İÇİN REHBER İLKELER
Tedarikçiler İçin Rehber İlkeler, Nursan’ın insan hakları ve işyeri sorumluluk programlarının önemli bir
dayanağını oluşturur. Dünya çapındaki ticari uygulamaları etkileyen yasa, gelenek ve görenek ve ekonomik
koşullarda farklılıkların olduğunu kabul ederek, Nursan ile tedarikçileri arasındaki ilişkilerin, insan haklarına
saygı taahhüdü ile başlayan paylaşılan değerler temeline dayandırılması gerektiğine inanıyoruz. Tedarikçiler için
Rehber İlkeler, değer ve beklentilerimizi aktarır ve geçerli çevre kanunları ve yerel iş kanunları ve
yönetmeliklerine asgari düzeyde uyan sorumlu işyeri politikaları ve uygulamalarının önemini vurgular. Aşağıda
ana hatlarıyla belirtilen ilkeler, kendi politikalarımızda desteklediğimiz değerleri yansıtmaktadır ve doğrudan
tedarikçilerimizden, insan haklarına saygıyı sağlamak amacıyla bu kılavuz ilkelerin ruhuna ve lafzına uygun
davranmalarını beklemekteyiz.
- Yasa ve Yönetmelikler
Tedarik malzemelerinin imalatında, toplanmasında ve hizmetlerin sağlanmasında bütün geçerli yerel ve
ulusal yasa, kural, yönetmelik ve gerekliliklere uygun hareket etmek.
- Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı
Çalışanların, misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan bir sendikaya katılma, sendika kurma veya
sendikaya katılmama hakkına saygı duymak. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli
bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek.
- Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklamak
Çocuk iş gücüne ilişkin bütün geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek.
- Kölelik, İnsan Ticareti, Zorla Çalıştırma ve Suistimali Yasaklamak
Çalışanlara fiziksel olarak suiistimali yasaklamak ve esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, kölelik
veya insan ticareti dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamak. Zorla çalıştırma, çalışanların
suiistimali ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek
- Ayrımcılığı Ortadan Kaldırmak
İşyerlerinin, ayrımcılıktan veya sözlü veya fiziksel tacizden arınmış olmasını sağlamak. İşe alma, çalıştırma,
yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi işlemlerini, yeteneğe, performansa, beceri ve tecrübeye
dayandırmak. Ayrımcılıkla ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek.
- Çalışma Saatleri ve Ücretler
Çalışanları, endüstriye ve yerel işçi piyasasına göre ücretlendirmek. Geçerli ücrete, çalışma saatlerine,
fazla mesai ve yan ödemelere ilişkin kanunlara tam bir uygunluk içerisinde hareket etmek ve çalışanlara
beceri ve kapasitelerini geliştirecek imkanlar tanımak ve mümkün olan durumlarda terfi olanakları
sağlamak.
- Güvenli ve Sağlıklı bir İşyeri Sağlamak
Güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak. Kaza, yaralanma ve sağlık risklerine maruz kalma riskini
asgariye indirmek suretiyle işyeri ortamının verimli olmasını sağlamak. Sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli
bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek.
- Çevreyi Korumak
İşi, çevreyi koruyacak ve sürdürecek şekilde yürütmek. Geçerli çevre kanunlarına, kural ve yönetmeliklere
uygun hareket etmek.
- Ticari Dürüstlük
İşleri dürüstlük içinde ilgili yasalara saygı duyarak ve rüşvet ve hileli uygulamalardan kaçınarak yürütmek.
- Sorun Giderme Süreci ve Çözüm Getirme
Çalışanlara, misilleme korkusu duymadan şikayetlerini ifade etmeleri ve endişelerinin uygun şekilde
zamanında çözümlenmesi için bir mekanizma sunmak.
- Yönetim Sistemleri
Sürdürülebilir gelişmeyi, çevreye ve doğal kaynaklara saygıyı ve güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir işyeri
sağlamak için yönetim sistemleri kurmak. Yasalara uygun hareket etmeyi ve tüm insan haklarına saygılı
olmayı sağlamak için faaliyetleri kontrol eden, uygun ve etkili sistemler bulmak.


NURSAN’IN TEDARİKÇİLERİ İÇİN İŞ DAVRANIŞ KURALLARI
Nursan çalışanlarının tüm yasalara uyması ve tüm konularda etik davranmasını beklemektedir. Tedarikçilerimiz
için de aynı beklentilerimiz vardır. İş Davranış Kuralları, çalışan davranışları için temel standartlar getiriyor.
Tedarikçiler için İş Davranış Kuralları, tedarikçilerimiz ile ilgili gereksinimleri belirler. Birlikte çalışarak, doğru
olanı yaparak büyük başarı elde edebiliriz. Bu kurallar, Nursan’ın, tüm tedarikçiler için geçerli olan genel
şartlarını içerir. Bazı tedarikçi sözleşmeleri bu konulardan bazılarını ele alan daha özellikli hükümler içerebilir.
- Çıkar Çatışmaları
Nursan çalışanları, şirket çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir. Çalışanların herhangi bir tedarikçi ile
mali veya başka bir ilişkisi, çalışanın Nursan’ın yararına hareket etme yükümlülüğü ile çakışabileceğinden
veya çakışma görüntüsü vereceğinden olmamalıdır. İşyeri dışında arkadaşlıklar kaçınılmaz ve kabul
edilebilir. Fakat tedarikçiler, Nursan çalışanının iş kararları etkilemek için herhangi bir kişisel ilişki
kullanmamaya dikkat etmelidirler. Eğer bir tedarikçi çalışanının Nursan çalışanı ile akrabalık veya başka bir
ilişkisi varsa, çıkar çatışması yapabileceğinden, tedarikçi bunu Nursan’ a bildirmeli veya Nursan çalışanının
bildirdiğinden emin olmalıdır.


NURSAN TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI
- Hediyeler, Yemekler ve Eğlence
Nursan’ın çalışanlarının tedarikçilerden, mütevazı hediye, yemek ve eğlencelerden fazlasını almaları yasaktır. Olağan
iş yemekleri ve bayram ve yılbaşlarında verilen küçük hediyeler kabul edilebilir fakat tedarikçilerin Nursan
çalışanlarına seyahat, sıkça yemekler ve pahalı hediyeler sunmaları yasaktır. Hediye kartları gibi nakit hediyelere veya
benzeri nakitlere izin verilmez.
- Rüşvet
Nursan adına hareket eden tedarikçiler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyduğu kadar devlet görevlerine rüşvet
vermek ile ilgili tüm yerel yasalara uymalıdır. Nursan’ın bir tedarikçisi sıfatıyla veya Nursan’ın adını kullanarak
herhangi bir işlemle bağlantılı olarak, her türlü haksız yarar veya avantaj elde etmek için tedarikçi, herhangi bir devlet
görevlisine, devlet kontrolündeki şirket çalışanına veya politik partiye doğrudan veya dolaylı olarak değerli bir şey
aktaramaz. Tedarikçiler Nursan adına yapılan tüm ödemelerin (hediyeler, yemekler, eğlence veya değerli olan her şey
dahil) yazılı muhasebe kayıtlarını tutmak zorundadır. Nursan’ın isteği üzerine tedarikçiler bu muhasebe kayıtlarını
ibraz etmek zorundadır.
- Bilgi Koruma
Tedarikçilerin, Nursan’ın gizli kalması gereken bilgilerini koruması gerekir. İş ilişkisi nedeniyle gizli bilgilere erişen
tedarikçiler, Nursan’ın izni olmadan bu bilgileri hiç kimseyle paylaşamaz. Eğer tedarikçi kendisine izin verilen Nursan
bilgilerinde bir hata görürse, Nursan ile irtibata geçmeli ve bu bilgileri kullanmaktan kaçınmalıdır.
- Adil İş, Reklam ve Rekabet
Nursan Kablo Donanımları olarak, tedarikçilerimizden faaliyet gösterilen ülkelerdeki adil iş, reklam ve rekabet
kurallarına ve yasalara eksiksiz bir şekilde uymaları, rekabette doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermemeleri
beklenmektedir.
- Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
Nursan Kablo Donanımları olarak, tedarikçilerimizden fikri mülkiyet haklarını korumaları, fikri mülkiyet haklarının
meşru bir şekilde kullanımı ve kötüye kullanımdan kaçınılarak zarar görmenin önlenmesi, dikkatli ve saygılı olunması
beklenmektedir.
- İnsan Haklarının Korunması
Nursan Kablo Donanımları olarak, tedarikçilerimizden uluslar arası alanda ilan edilmiş insan haklarının korunmasını
desteklemeleri, şiddet, taciz ve insanlık dışı muameleye müsaade etmemeleri ve müsamaha göstermemeleri
beklenmektedir.
- Çatışma Mineralleri (Conflict Minerals)
Nursan, sürdürülebilir ve şeffaf bir tedarik zincirine önem verdiğinden, tedarikçilerinden çatışma mineralleri olarak
bilinen kalay, tantal, tungsten ve altın (3TG) minerallerine ilişkin riskleri yönetmesini ve her yıl RMI (Responsible
Minerals Initiative) tarafından oluşturulan CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) raporunu Nursan ile
paylaşmalarını talep eder.


Kağan YAMAKOĞLU
Genel Müdür
İlk Yayın Tarihi: 10.07.2017
Revizyon Tarihi:06.05.2024 Rev:01